Jaa sivu:

Pelkkä lupa ei riitä, on tehtävä myös työturvallisuussuunnitelma ja riskien arviointi

Onko luvat kunnossa? Onko suunnitelma laadittu? 

Näihin kahteen kysymykseen on oltava myönteinen vastaus ennen kuin ryhdytään luvanvaraisiin töihin, joihin sisältyy suuri onnettomuusriski. 

Työlupakäytäntö (olosuhdelupa) on vakiinnuttanut asemansa hyvin suomalaisessa työympäristössä. Sen sijaan työlupakäytäntöön oleellisesti liittyvää riskien arviointia tehdään työkohteissa vielä vaihtelevasti.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Yksikin menehtynyt on liikaa

Tulityöt ovat luvanvaraisista tehtävistä varmaan tunnetuin, mutta työlupia ja -suunnitelmia tarvitaan moniin muihinkin töihin. Vaaratekijöitä on paljon: on kemikaaleja, vaarallisia laitteita, korkeita paikkoja ja sähköiskun mahdollisuus. 

Luvista huolimatta ennakkosuunnittelun puute on vienyt valitettavan monen työntekijän terveyden, ja maksanut jopa hengen ja aiheuttanut surua ja murhetta omaisille ja suuria taloudellisia vastuita yrityksille.

Suurten yritysten organisaatiot tuntevat yleensä lupamenettelyn ja sen vaatimukset hyvin, mutta pk-yrityksille soveltuvia ohjeistuksia ja ohjelmia on vähän, eikä yrityksillä ole aina resursseja toimia kaikki vaaratekijät huomioiden.

Työperäisten sairauksien ja työtapaturmissa kuolleiden määrä on Suomessa laskenut kiitettävästi, mutta yksikin menetetty elämä on liikaa – varsinkin jos se tapahtuu lupa- tai turvallisuuslaiminlyöntien seurauksena. Se voi koitua myös yrityksen tuhoksi.

Lupaviidakko on valloitettava

Työlupien lista on pitkä. Eniten työlupia tarvitaan teollisuudessa ja rakennustyömailla, mutta yksittäisiä luvanvaraisia töitä tehdään runsaasti pienemmissäkin yksiköissä. Eikä tässäkään yhteydessä voida olla mainitsematta sitä, miten monet työprosessit ovat ketjuuntuneet aliurakoihin, joiden toimittajina ovat juuri pk-yritykset. 

Kukaan ei varmasti halua olla se urakoitsija, jonka toiminnan vuoksi työt menevät puihin, tapahtuu suuria vahinkoja tai pääurakoitsijan ja oma maine töhriintyy. On muistettava, että esimerkiksi ympäristövahingoissa alueen omistaja on vastuussa tapahtuneesta vahingosta, josta saattaa aiheutua suuria taloudellisia menetyksiä.

Vaikka lupaviidakko tuntuisi ylivoimaiselta, sen läpi on päästävä, ja suunnitelmat on tehtävä, vasta sitten voidaan ryhtyä töihin. Pk-yrityksellekin tähän löytyy apua.

Monta vaaraa on edessä

Kaiken työn tekemisessä on omat vaaransa. Konttorissa voi liukastua ja nyrjäyttää nilkkansa, mutta tulitöitä tehdessä voi palaa pahoin ja menehtyä – tai aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja työnantajalle, asiakkaalle tai täysin ulkopuolisille. 

Useissa työtehtävissä terveyden tai hengen menettämisen vaara on jatkuvasti ja todellisena läsnä.

Seuraavassa esimerkkiluettelo tehtävistä ja luvista, joita voidaan tarvita yleisen työluvan lisäksi:

 • tulityölupa
 • säiliötyölupa
 • trukin kuljettajan lupa
 • sähkötyölupa
 • henkilönostimen kuljettaja
 • nostotyölupa
 • alamiehen/taakan kiinnittäjän lupa
 • pienen torninosturin kuljettajan lupa

Kuka sitten lupia myöntää, se on aina selvitettävä. Esimerkiksi säiliötyöluvan myöntää vuorossa oleva työnjohtaja ja tulityöluvan voi myöntää henkilö, jolla on tulityökortti ja riittävä kokemus tulitöistä. 

Yleisiin työlupaehtoihin kuuluu, että työmaalla pidetään säännöllisesti kunnossapitotarkastus, arvioidaan riskit, työntekijät perehdytetään työmaahan ja työmaan toiminnasta pidetään päiväkirjaa. Jos työmaalla tarvitaan betonipumppuauto, on sen pysyttämisestäkin laadittava pöytäkirja.

Säiliöön ei voi mennä pelkkä lupa taskussa

Vaikka lupa säiliötyöhön olisi annettu, ei umpinaiseen säiliöön voi mennä varautumatta riskeihin. Säiliöön menemisestä on ilmoitettava esimiehelle, työparille tai muulle vastuulliselle henkilölle. Sama koskee tyhjennetyissä altaissa työskentelyä.

On tapahtunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, kun työntekijä on mennyt ilman suojavarusteita altaaseen, jonka pohjalla on ollut lietettä, josta vielä vapautuu kaasuja. Tällaisessa tilassa ei saa työskennellä ilman valvontaa.

Tulityö tuo kipinöitä, kuumuutta ja liekkejä

Tulityöt ovat yleisin vaarallisten töiden muoto. Tilapäinen tulityö tuo aina työmaalle kipinöitä, kuumuutta ja liekkejä. Kaikkien näiden vaikutus työympäristöön voi olla tuhoisa. Pelastuslaissa tulityöt on määritelty erityistä vaaraa aiheuttavaksi työksi. Työlupakäytäntö edellyttää tilapäiseen tulityön tekemiseen tulityölupaa, jonka myöntäjällä ja tulityön tekijällä on oltava tulityökortti.

Ennen töiden aloittamista on laadittava tulityösuunnitelma, kuinka työ toteutetaan, millaiset turvajärjestelyt työ vaatii ja kuka valvoo työtä. Tulitöitä tehdään sekä vakituisilla tulityöpaikoilla että tilapäisillä paikoilla. Tilapäisiä tulityöpaikkoja voivat olla muun muassa katto- tai vedeneristystyöt. Vakituiset tulityöpaikat ovat muusta ympäristöstä eristettyjä tiloja.

On tärkeä muistaa, että kiinteistön, koneiden ja laitteiden tilapäisillä huoltopaikoilla voidaan tehdä tulitöitä ja silloin ne vaativat tulityöluvan.

Luvanvaraisiin ja muihin vaarallisiin töihin liittyy myös useita turvallisuussuunnitelmia tulityösuunnitelman lisäksi:

 • nostotyösuunnitelma 
 • kaivantotyösuunnitelma 
 • putoamissuojaussuunnitelma 
 • purkutyösuunnitelma 
 • asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma 
 • elementtien asennussuunnitelma 
 • räjähdys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma 

Lupa on turvallisuustekijä 

Erityistä vaaraa sisältävien töiden työlupakäytäntöä ei ole luotu yritysten tai työntekijän kiusaksi. Työlupamenettelyn taustalla on ajatus turvallisuuden takaamisesta niin työpaikoilla kuin niiden ympäristössäkin. Puutteellisella ammattitaidottomalla tai välipitämättömällä menettelyllä voidaan saada suurta tuhoa aikaan monissa työtehtävissä. Tuli, kemikaalit, kaasut, nosturit, ynnä muut ovat väärin käsiteltyinä erittäin vaarallisia. 

Työlupamenettelyn säännökset ovat tärkeä osa työpaikan turvallisuussäännöstöä.   

Monet työkohteet sisältävät useita erillisten työlupien alaisia töitä ja työmailla tehdään samanaikaisesti muitakin töitä. Tämä asettaa työkohteiden johdolle vaativia haasteita, koska myös muiden kuin erikoistyötä tekevien turvallisuus on taattava.

Työluvat ja niiden valvonta

Työmailla tarvittavien erityistyölupien valvonnasta on määrätty niiden myöntämisperusteissa. Yleensä valvonta kuuluu samalle taholle, joka myöntää luvan. Tärkeää on huomioida, että moniin tehtäviin vaaditaan erityispätevyys. Näistä on jo mainittu tuli- ja säiliötyöt, mutta on myös muita pätevyysvaatimuksen alaisia töitä, kuten:

 • sähköasennus ja huoltotyöt
 • erikoisajoneuvojen kuljetus
 • räjäytys- ja louhintatyöt
 • asbestityöt
 • vaativiin nostoihin liittyvät työt

Vastuullisuuteen yrityksessä ja työkohteessa kuuluu, että valvonnasta sovitaan etukäteen. Osapuolilla on oltava tiedossa kuka hoitaa valvonnan, onko se tilaajan organisaatio vai tekeekö sen palvelun toimittaja.

Rakennustyömaan ja teollisuuden kunnossapitotöiden malliasiakirjat ja dokumenttienhallinta

Katso video rakennustyömaan ja teollisuuden kunnossapitotöiden malliasiakirjoista ja dokumenttienhallinnasta alta tai lataa kalvosarja pdf-muodossa.

Scroll to Top